JiTouMyouHouTouMyou

แสงสว่างแห่งตน  แสงสว่างแห่งธรรม
(ก้าวไปข้างหน้าโดยมีความเชื่อมั่นในตัวเอง และสิ่งที่นับถือเป็นที่พึ่ง)


เวลาที่เรามีปัญหา มีความกังวล มักจะต้องคิดพึ่งพาคนอื่นอยู่เสมอ
แต่ว่าเสาหลักของชีวิตจริงๆแล้วคือตัวคุณเอง
คนที่สามารถทำให้ชีวิตมีความหมายหรือไร้ความหมายก็มีเพียงตัวคุณเท่านั้น
เพื่อเดินมุ่งสู่อนาคต แม้มองไม่เห็นข้างหน้าแต่ก็ต้องคลำหาหนทางไปให้ได้

ในขณะที่พระพุทธเจ้ากำลังจะปรินิพพาน มีลูกศิษย์คนหนึ่งผู้กำลังโศกเศร้าได้คร่ำครวญว่า
"เมื่อพระพุทธองค์ไม่อยู่แล้ว จะมีใครเป็นที่พึ่งให้แก่เราได้"
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนว่า
"ทำแสงสว่างแห่งตน ทำแสงสว่างแห่งธรรมให้เกิดขึ้น"

ก้าวไปข้างหน้าโดยการพึ่งพาตนเอง มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่นับถือเป็นที่พึ่ง
เมื่อคิดดังนี้แล้ว มีความรู้สึกเหมือนกับถูกปล่อยให้ปะทะกับเรื่องราวต่างๆด้วยตัวเอง
นับเป็นคำพูดที่ฟังดูโหดร้าย

คนเราใช้ชีวิตโดยการช่วยเหลือเกื้อหนุนจากคนรอบข้าง เช่น คนในครอบครัว, เพื่อนสนิท, เพื่อนร่วมงาน เป็นต้น
แต่ในการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์นั้น จะต้องพึ่งพาตัวเองด้วย


ทว่าการเกื้อหนุนกัน กับการพึ่งคนอื่น ด้วยความรู้สึกพึ่งพาอาศัยอย่างฝังแน่นนั้นแตกต่างกัน
แม้อาจจะกำลังหลงทางบ้าง แต่พึงเดินไปข้างหน้า
โดยคิดด้วยตัวเอง เดินด้วยขาของตัวเองก้าวต่อก้าว ทีละก้าวอย่างมั่นคง

翻訳:空歩・山茶花
イラスト:山茶花
参考記事:自灯明法灯明

Comments

Popular posts from this blog